Line id: dcash.biz

Support

นโยบายการคืนเงิน

คำจำกัดความ

 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ไกด์เดอร์ลิสต์ดอทคอม หรือ guiderlist.com หรือเรียกสั้นๆว่า guiderlist
 • ร้านค้า หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนเปิดร้านค้าออนไลน์กับguiderlist
 • ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการ ที่มีการจำหน่ายบนร้านค้าออนไลน์ของguiderlist
 • ผู้ขาย หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนและทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนร้านค้าออนไลน์ของguiderlist
 • ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ทำรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ในเว็บ
 1. ผู้ซื้อจะขอคืนเงินได้ในกรณีที่การซื้อนั้นอยู่ในเงื่อนไขการคุ้มครองผู้ซื้อ เท่านั้น
 2. การยื่นคำร้องขอคืนเงิน
  • ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนเงินก่อนวันหมดเขตระยะเวลาคุ้มครองผู้ซื้อดังที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
  • การคุ้มครองผู้ซื้อ คือบริการที่จัดไว้ให้โดย guiderlist ตามคำขอของผู้ใช้ เพื่อช่วยผู้ใช้ในการจัดการกับความขัดแย้งบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทำธุรกรรม ผู้ใช้สามารถสื่อสารระหว่างกันเองในแบบเป็นส่วนตัวเพื่อลดปัญหาความเข้าใจในรายละเอียดผลิตภัณฑ์หรือข้อตกลงแบบส่วนตัวระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย หรือติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือในการยุติข้อพิพาททั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังใช้สิทธิ์ คุ้มครองผู้ซื้อ
  • ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนเงินในกรณีเนื่องจากการเปลี่ยนใจ เว้นแต่จะมีการกำหนดนโยบาย หรือเงื่อนไขที่อนุญาตให้ขอคืนเงินได้ไว้ในตัวสินค้านั้น
 3. หลักฐานประกอบการขอคืนเงิน
  1. หลักฐานการชำระเงิน ที่guiderlistยอมรับ ต้องมีลักษณะดังนี้
   • หลักฐานต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ชัดเจน โดยเฉพาะส่วนสำคัญของข้อมูลในการชำระเงิน ต้องไม่มีรอยลบ ขีดฆ่า หรือแก้ไข
   • ขีดคร่อมหลักฐาน ด้วยข้อความ “ใช้เพื่อขอคืนเงินกับGuiderlist”
   • กรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกสแกนสำเนาเอกสาร ผู้ใช้สามารถวางบัตรประชาชนตัวจริงไว้บนกระดาษขาว และเขียนข้อความ “ใช้เพื่อขอคืนเงินกับGuiderlist” แล้วถ่ายภาพให้ได้คุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
  2. สำเนาบัตรประชาชน
   • ใช้กรณีรับคืนเงินที่ผู้ชำระเงินค่าสินค้าด้วยวิธีการฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือฝากโอนหน้าเคาน์เตอร์เซเว่น-อีเลเว่น
   • ขีดคร่อมหลักฐานด้วย ด้วยข้อความว่า “ใช้เพื่อขอคืนเงินกับGuiderlist”
   • กรณีที่ผู้ใช้ไม่สะดวกสแกนสำเนาเอกสาร ผู้ใช้สามารถวางบัตรประชาชนตัวจริงไว้บนกระดาษขาว และเขียนข้อความ “ใช้เพื่อขอคืนเงินกับGuiderlist” แล้วถ่ายภาพให้ได้คุณภาพที่ดีเพียงพอต่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
 4. สิทธิของผู้ขาย
  • เมื่อ Guiderlist ได้รับคำร้องขอคืนเงินจากผู้ซื้อแล้ว guiderlist จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ Guiderlist กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก Guiderlist ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด Guiderlist จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก
  • Guiderlist จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้
 5. การคืนเงิน
  1. กรณีที่ต้องมีการคืนสินค้านั้น ผู้ซื้อจะได้รับเงินคืนหลังจากที่ Guiderlist ได้รับคำยืนยันจากผู้ขายว่าผู้ขายได้รับสินค้าที่ส่งคืนแล้วเท่านั้น, หาก Guiderlist ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายใน 3วัน Guiderlist มีสิทธิที่จะคืนเงินจำนวนที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก
  2. วิธีหรือช่องทางการคืนเงิน:
   1. ยึดหลักการคืนเงินกลับไปบัญชีเดิมตามการชำระค่าสินค้า หรือ
   2. Guiderlist อาจจะเลือกวิธีการคืนเงินใดก็ได้ เช่น บัตรเครดิต/เดบิต หรือ Alipay หรือ PayPal หรือบัญชีธนาคาร หรือจีวอลเล็ท แล้วแต่ว่าอย่างใดจะเหมาะสม เป็นดุลยพินิจของ Guiderlist แต่เพียงผู้เดียว
  3. ในกรณีที่ร้านค้าต้องทำการคืนเงินแก่ลูกค้าด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม จะไม่มีการคืนค่าต่อไปนี้
   • ค่าบริการในการใช้ระบบตัดบัตรเครดิต/เดบิต, Alipay และอินเตอร์เน็ตแบงก์กิง โดยโอมิเซะ (Omise), เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้บริการของผู้ให้บริการใหม่
   • ค่าบริการ ในการทำงาน เว้นแต่จะผู้ขายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างอาจมีนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าที่แตกต่างกันออกไป
  4. กรณีผู้ซื้อประสบความสำเร็จในการขอคืนเงิน และเมื่อคำร้องการขอคืนเงินยุติลงแล้วนั้น Guiderlist จะทำการคืนเงินให้ผู้ซื้อภายใน 24ชม.
 6. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  • Guiderlist ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก Guiderlist เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป