Line id: dcash.biz

Support

นโยบายของต้องห้าม

นโยบายธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต้องห้าม (Prohibited business and products policy)

 1. ผู้ใช้งานประเภทเจ้าของธุรกิจ, ผู้ลงรายการธุรกิจ และเจ้าของร้านค้า หรือผู้ขาย มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเผยแพร่ หรือจำหน่ายนั้นเป็นไปตามกฎหมายทั้งหมด และได้รับอนุญาตให้ลงรายการเผยแพร่ หรือจำหน่ายได้ โดยไม่ขัดต่อข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ และนโยบายทั้งหมดของ guiderlist ก่อนที่จะลงรายการเพื่อเผยแพร่ธุรกิจ หรือจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม
 2. เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ guiderlist ได้จัดทำคู่มือโดยย่อเกี่ยวกับธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ต้องห้ามและสิ่งที่ถูกจำกัดซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ หรือจำหน่ายทาง guiderlist ซึ่งเราจะอัปเดตคู่มือนี้เป็นครั้งคราวตามที่จำเป็น โปรดกลับเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่ออัปเดตข้อมูลล่าสุด
 3. การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ
 4. รายการธุรกิจ และผลิตภัณฑ์ ต้องห้าม

ธุรกิจต้องห้าม มีดังนี้

 1. ธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น การข่มขู่ ธุรกิจที่เกี่ยวกับสื่อลามก หรือ เนื้อหาส่อไปทางลามก เซ็กส์ ขายบริการทางเพศ ธุรกิจที่มีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ หรือสิ่งอนาจารทุกประเภท รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด หรืออุปกรณ์เสพสิ่งเสพติด
 2. ธุรกิจที่มีการเสนอขายแบบธุรกิจเครือข่าย หรือแชร์ลูกโซ่ หรือเกี่ยวกับการตลาดแบบหลายระดับชั้น (MLM) หรือธุรกิจอื่นที่สรรหาสมาชิกและมอบของรางวัลให้สำหรับการสรรหาสมาชิกรายอื่น ๆ และ/หรือการขายบริการต่าง ๆ
 3. ธุรกิจที่เกี่ยวกับ Hacker , Warez , Crack, เผยแพร่ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต โทร์จัน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์ผิดกฎหมาย รวมไปถึงการใช้งานที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรของระบบ เช่น การใช้งาน CPU เกินขอบเขต การเจาะระบบ (Hacking) การใช้งานโปรแกรม IRC Bots หรือการใช้งานโปรแกรมใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบ และผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาว่า การใช้งานใดเป็นการใช้งานอย่างเกินขอบเขต
 4. ธุรกิจที่หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ โฆษณาเกินจริง หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือการกระทำอื่นใดที่มีเจตนาหลอกลวงผู้อื่น
 5. การทำ Commercial Mass Emailing หรือ “Email Spamming” ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เช่น การส่งโฆษณาไปยังอีเมลผู้อื่นโดยผู้อื่นไม่ได้ขอ, การส่งอีเมลโดยใช้ที่อยู่ส่งกลับที่ไม่มีจริงทางด้านธุรกิจ, การส่งข้อความลูกโซ่เพื่อจะทำให้เกิดการตอบกลับจำนวนมาก และการส่งข้อความซ้ำ ๆ เดิม ๆ ไปยังผู้อื่น เป็นต้น
 6. การทุจริต ฉ้อโกง ในการซื้อ-ขาย ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดที่ถือว่าเป็นการทุจริต

รายการผลิตภัณฑ์ต้องห้าม มีดังนี้

 1. ผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 2. ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกประเภท
 3. ผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ ไม่ได้รับอนุญาต ละเมิดเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา ของผู้อื่นหรือคณะบุคคลอื่นในทุกประเทศทั่วโลก
 4. ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสิ่งเสพติด สารเสพติด ทุกชนิด รวมถึง กัญชา ยาสูบ บารากู่ บุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า เหล้า เบียร์ และแอลกอฮอล์
 5. สัตว์ป่า หรือสัตว์ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัตว์เหล่านี้
 6. เครื่องสำอาง ยา หรืออาหารเสริม ที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. ในประเทศไทย
 7. เภสัชภัณฑ์ (ที่ต้องได้รับการสั่งจ่ายโดยแพทย์) และเภสัชภัณฑ์เทียม (Pseudo-pharmaceuticals) ที่มีนัยสื่อถึงการรับประกันผล เช่น ยาชะลอวัย ยาบำรุงกำลังทางเพศ เป็นต้น
 8. จำหน่ายหรือส่งเสริมการรักษาหรือการเยียวยาที่ไม่สามารถตรวจพิสูจน์ได้ หรือรายการอื่น ๆ ที่ทำตลาดว่าเป็นสิ่งที่ใช้เพื่อฟื้นฟูสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว
 9. อุปกรณ์พลุไฟ วัสดุและสสารที่มีพิษ ระเบิดได้ ติดไฟ และมีกัมมันตรังสี ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างอุปกรณ์ระเบิด
 10. อาวุธ หรืออุปกรณ์อันตรายที่ผิดกฎหมาย
 11. ผลิตภัณฑ์ที่มีการโฆษณาเกินจริง
 12. อาหารต้องห้าม:
  -สินค้าที่มีคำกล่าวอ้างทางการแพทย์ ว่าสินค้ามีจุดประสงค์เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัย การรักษา การบรรเทา การบำบัดหรือการป้องกันโรคในมนุษย์ และ/หรือสัตว์ การคุมกำเนิด ทำให้สลบ หรือป้องกันหรือแทรกแซงการทำงานตามปกติของกระบวนการทำงานของร่างกาย ไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราว หรือโดยการสิ้นสุด ลด หรือเลื่อนเวลา หรือเพิ่มหรือเร่งการทำงานของกระบวนการทำงานนั้น
  -อาหารซึ่งประกอบด้วยสารต้องห้ามหรือสารเกินปริมาณที่อนุญาต อาหารมีสิ่งเจือปนที่ไม่แจ้งให้ผู้ซื้อทราบอย่างครบถ้วนขณะขาย
  -ผลิตภัณฑ์จากนมที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโรค
  -ผลิตภัณฑ์อื่นใดที่เป็นหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์
 13. กรณีที่เป็นอาหาร แต่ไม่ใช่อาหารต้องห้าม จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำ ตามแนวทางดังต่อไปนี้:
  -แสดงวันหมดอายุ: สินค้าอาหารทั้งหมดต้องติดฉลากอย่างชัดเจนและเหมาะสม พร้อมระบุวันหมดอายุหรือ “ใช้ภายในวันที่” จะต้องไม่เสนอขายสินค้าอาหารที่หมดอายุ
  -ภาชนะปิดผนึก: อาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ขายบนไซต์ควรบรรจุหีบห่อหรือปิดผนึกเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะไม่สามารถระบุหลักฐานของการถูกเปิดหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับนั้นมีตำหนิได้
  -อาหารที่เน่าเสียง่าย: ผู้ขายที่จำหน่ายสินค้าที่มีโอกาสเน่าเสียง่ายต้องระบุข้อมูลไว้อย่างชัดเจนในคำอธิบายสินค้าถึงขั้นตอนที่จะทำเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าจะได้รับการบรรจุหีบห่ออย่างเหมาะสม และสามารถส่งถึงผู้ซื้อได้โดยที่ยังไม่เน่าเสีย
 14. หากคุณเห็นรายการธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยคลิกที่ปุ่ม “รายงานผลิตภัณฑ์นี้” หรือ “รายงานผู้ใช้นี้” จากเมนูในหน้าผลิตภัณฑ์ หรือหน้าธุรกิจ เมื่อมีการละเมิดนโยบายเกิดขึ้น เราจะส่งอีเมล ข้อความของระบบ และข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัญชีรายชื่อถูกลบออกจากเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้เราจะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อสินค้าจากบัญชีรายชื่อดังกล่าวนี้ด้วย, ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณได้ตั้งอนุญาตให้รับข้อความแจ้งเตือนได้

หากมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่ admin@guiderlist.com

ปรับปรุงครั้งสุดท้าย: 8 เมษายน 2561 – 23.10