Line id: dcash.biz

Support

การคุ้มครองผู้ซื้อ

การรับประกันพื้นฐาน

 • รับประกันการคืนเงิน
  – หากคุณไม่ได้รับสินค้าหรือสินค้าต่างจากรายละเอียดที่ผู้ขายลงไว้อย่างเป็นสาระสำคัญ, เรารับประกันคืนเงินให้
 • รับประกันระยะเวลาการส่งมอบ
  – เราต้องการให้มั่นใจว่าสินค้าของคุณจะไปถึงทันเวลา, นอกจากนั้นเรายังรับประกันว่าสินค้าของคุณจะไปถึงภายในเวลาที่กำหนดไว้
 1. คืนเงินเต็มจำนวน
  • หากคุณไม่ได้รับสินค้าตามเวลาที่ผู้ขายสัญญาไว้
 2. คืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วน ดังนี้
  • สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับมีความแตกต่างที่เป็นสาระสำคัญจากรายละเอียดสินค้าที่ผู้ขายลงไว้ คุณสามารถเลือกที่จะ:
   1. ส่งคืนสินค้า และรับเงินคืนทั้งหมด
   2. เก็บสินค้าไว้ และรับเงินคืนบางส่วน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

การซื้อของคุณจะได้รับการคุ้มครองต่อเมื่อ:

 • ผู้ซื้อทำรายการสั่งซื้อผ่านร้านค้าออนไลน์guiderlist และชำระเงินตามช่องทางที่guiderlistกำหนดเท่านั้น
 • บัญชีของคุณอยู่ในสถานะที่ดี
 • การซื้อของคุณอยู่ในระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ