Line id: dcash.biz

Support

ระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ

ระยะเวลาของการคุ้มครองผู้ซื้อ ประกอบด้วย

 1. ระยะเวลาเตรียมของจัดส่ง (นับจากคุณยืนยันการชำระเงิน)
  • ระยะเวลานี้จะกำหนดโดยผู้ขาย ซึ่งจะมีรายละเอียดแจ้งไว้ในข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแต่ละผลิตภัณฑ์อาจมีระยะเวลาในการเตรียมที่แตกต่างกัน
  • ระยะเวลาตามปกติโดยทั่วไป มีระยะเวลาโดยประมาณการดังนี้:
   • กรณีผลิตภัณฑ์ประเภทดาวน์โหลด จะมีผลิตภัณฑ์พร้อมให้ดาวน์โหลดทันที
   • กรณีงานบริการ อาจใช้เวลาเตรียม 24ชม. – 72ชม.
   • สินค้าทั่วไปไม่ควรเกิน 3วัน
   • อาจมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่มีระยะเวลาที่แตกต่างออกไปจากนี้
 2. ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า
  • ระยะเวลาเฉลี่ยโดยทั่วไป สำหรับส่งสินค้าภายในประเทศไทย : 7วัน
 3. ระยะเวลาการตรวจสอบสินค้า
  • ผู้ซื้อมีระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้า 5วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า หรือมีการรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง รวมถึงแต่ไม่เพียงแค่ การรับจากบุคคลอื่น เช่นญาติ หรือเพื่อนบ้าน ทำการรับสินค้าไว้แทน
  • กรณีที่สินค้าไม่มีเลขติดตามพัสดุ จะถือว่าระยะเวลาการตรวจสอบสินค้านับจากสิ้นสุดวันสุดท้ายของระยะเวลาการจัดส่งสินค้า

วันที่รับสินค้า มีความหมายรวมได้ดังนี้

 1. วันที่ผู้ซื้อแจ้งในเว็บไซต์ว่าได้รับสินค้าแล้ว
 2. กรณีที่การจัดส่งสินค้ามีเลขติดตามพัสดุ ซึ่งผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าได้แสดงข้อมูลการจัดส่งให้เข้าใจได้ว่ามีการรับสินค้าตามที่อยู่ของผู้รับแล้ว ไม่จำกัดเพียงเฉพาะว่าผู้รับจะเป็นผู้สั่งซื้อสินค้าหรือไม่ก็ตาม (เช่น ญาติ หรือเพื่อนบ้าน หรือบุคคลรู้จัก เป็นผู้รับสินค้าแทนเนื่องจากผู้รับไม่ได้สะดวกอยู่รับสินค้าด้วยตนเองในเวลานั้น)
 3. กรณีเว็บไซต์ไม่พบข้อมูล การแจ้งสถานะการรับสินค้าของผู้ซื้อต่อทางเว็บไซต์ และสินค้าไม่มีเลขติดตามพัสดุ รวมถึงไม่มีการติดต่อขอขยายเวลาคุ้มครอง เราจะถือว่าผู้ซื้อได้รับสินค้าในวันที่7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดส่งสินค้าภายในประเทศไทยไว้แล้ว

ตัวอย่างการคิดระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ เช่น

 • สินค้าA มีรายละเอียดในหน้าสินค้าแจ้งไว้ว่า “เตรียมสินค้า” หรือ “ส่งออก” หรือ “แพคของส่ง” หรือ “พร้อมส่ง” ภายใน3วัน หมายถึง ระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อ จะอยู่ที่ 3+7+5 วัน (ระยะเวลาเตรียมของจัดส่ง + ระยะเวลาการส่งสินค้า+ระยะเวลาตรวจสอบสินค้า) = 15วัน
 • ทั้งนี้ ผู้ซื้อสามารถขอขยายระยะเวลาคุ้มครองได้ตามความเหมาะสม, และ guiderlist จะพิจารณาตามดุลยพินิจแต่ผู้เดียวว่ามีความจำเป็นในการขยายระยะเวลาหรือไม่อย่างไร.