Line id: dcash.biz

Support

นโยบายการคืนสินค้า

คำจำกัดความ

 • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ไกด์เดอร์ลิสต์ดอทคอม หรือ guiderlist.com หรือเรียกสั้นๆว่า guiderlist
 • ร้านค้า หมายถึง ผู้ใช้งานหรือธุรกิจที่ได้ลงทะเบียนเปิดร้านค้าออนไลน์กับguiderlist
 • ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สินค้าหรือบริการ ที่มีการจำหน่ายบนร้านค้าออนไลน์ของguiderlist
 • ผู้ขาย หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนร้านค้า และทำการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บนร้านค้าออนไลน์ของguiderlist
 • ผู้ซื้อ หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ทำรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ในเว็บ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการคืนผลิตภัณฑ์

 1. ผู้ซื้อได้รับสิทธิ์ การคุ้มครองผู้ซื้อ
 2. ระยะเวลาทำเรื่องขอคืนสินค้า ต้องทำดำเนินการภายใน ระยะเวลาคุ้มครองผู้ซื้อ
 3. การทำเรื่องคืนสินค้า ต้องทำผ่านแบบฟอร์มการคืนผลิตภัณฑ์ของเว็บไซต์เท่านั้น, ไม่รับแจ้งเรื่องขอคืนผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์
 4. ผู้ซื้อสามารถยื่นคำร้องขอคืนสินค้าได้ด้วยกรณีต่อไปนี้
  • สินค้ามีตำหนิ/ชำรุด/เสียหาย
  • สินค้าใช้การไม่ได้
  • สินค้าที่ร้านค้าส่งให้ผู้ซื้อ ไม่ตรงกับข้อมูลที่ผู้ซื้อระบุไว้ในขั้นตอนการสั่งซื้อ เช่น รูปแบบ ขนาด หรือสีไม่ถูกต้อง เป็นต้น
  • สินค้ามีลักษณะแตกต่างอย่างเป็นสาระสำคัญจากคำอธิบายที่ร้านค้าระบุไว้ในข้อมูลสินค้าที่เสนอขาย
  • ผู้ซื้อได้ทำข้อตกลงการคืนกับผู้ขายเองและผู้ขายยอมรับการคืนนั้น
 5. ผู้ซื้อไม่อาจยื่นคำร้องขอคืนสินค้า ในกรณีต่อไปนี้
  • ซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทการบริการ หรือดิจิทัล หรือสินค้าที่จับต้องไม่ได้, เว้นแต่จะมีระบุไว้ในคำอธิบายหรือนโยบายการคืนของผลิตภัณฑ์นั้น
  • ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบร้านค้าออนไลน์ของเว็บไซต์ แต่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลงประกาศขายไว้ในหน้าธุรกิจ หรือโพสต์ไว้หน้าวอลธุรกิจ
  • ซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการระบุไว้ในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือระบุในนโยบายการคืนของแต่ละผลิตภัณฑ์แล้วว่าคืนไม่ได้ หรือไม่รับคืน
  • ผู้ซื้อเปลี่ยนใจ เว้นแต่จะมีระบุไว้ในนโยบายการคืนสินค้าหรือการคืนเงิน ระบุไว้ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้น
 6. สิทธิของผู้ขาย
  • เมื่อ Guiderlist ได้รับคำร้องขอคืนสินค้าจากผู้ซื้อแล้ว guiderlist จะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ขายสามารถตอบรับคำร้องของผู้ซื้อตามขั้นตอนที่ Guiderlist กำหนดไว้ในหนังสือแจ้ง ผู้ขายต้องตอบรับภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้ง (“ระยะเวลาที่กำหนด”) หาก Guiderlist ไม่ได้รับการติดต่อจากผู้ขายภายในระยะเวลาที่กำหนด Guiderlist จะถือว่าผู้ขายไม่ตอบรับคำร้องของผู้ซื้อ และจะดำเนินการประเมินคำร้องของผู้ซื้อโดยไม่ต้องบอกกล่าวแก่ผู้ขายอีก
  • Guiderlist จะตรวจสอบคำตอบของผู้ขายแต่ละรายแบบเป็นกรณีๆ ไป และใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจว่าคำร้องของผู้ซื้อประสบความสำเร็จหรือไม่โดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่ผู้ขายระบุไว้
 7. สภาพของสินค้าที่คืน
  • เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการคืนสินค้า ผู้ซื้อควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้า รวมถึงสินค้าให้ฟรี เช่น อุปกรณ์เสริมที่มาพร้อมสินค้าชิ้นนั้น จะต้องส่งคืนผู้ขายในสภาพที่ผู้ซื้อได้รับขณะจัดส่ง เราขอแนะนำให้ผู้ซื้อถ่ายรูปสินค้าไว้ในขณะที่ได้รับสินค้า
 8. ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า
  • ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องทำข้อตกลงร่วมกันว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้า
  • Guiderlist ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินเรื่องข้อสรุปสำหรับค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า ด้วยดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นคำร้องให้ Guiderlist เป็นผู้ตัดสิน
 9. การสื่อสารระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  • Guiderlist ส่งเสริมให้ผู้ใช้สื่อสารซึ่งกันและกันในกรณีที่เกิดปัญหาในการทำธุรกรรม เนื่องจาก Guiderlist เป็นแพลตฟอร์มสำหรับให้ผู้ใช้ทำการค้าขาย ผู้ซื้อควรติดต่อผู้ขายโดยตรงหากมีปัญหาเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อไป