Line id: dcash.biz

Support

ข้อกำหนดผู้ขาย

ข้อกำหนดของร้านค้าและผู้ขาย

 1. ผู้ขาย สามารถลงขายสินค้าได้ทุกอย่าง ยกเว้น ผลิตภัณฑ์ต้องห้าม
 2. ผู้ขายต้องลงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันข้อพิพาท และลดระยะเวลาในการตอบคำถามเดิมซ้ำๆ
 3. ร้านค้าต้องแจ้งนโยบายการจัดส่งสินค้าไว้ให้ชัดเจน, หากมีสินค้าบางรายการใช้ระยะเวลาในการจัดส่งหรือระยะเวลาในการจัดเตรียมสินค้าที่นานกว่าสินค้าอื่นๆ จะต้องแจ้งไว้ในรายการของตัวสินค้านั้นเพิ่มเติม
 1. ภายในระยะเวลาการคุ้มครองผู้ซื้อของเว็บไซต์
  • ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงินเต็มจำนวน หรือขอเปลี่ยนสินค้าได้โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ: ในกรณีต่อไปนี้
   1. ผู้ขายส่งสินค้าผิดรายการ, ผู้ขายอาจขอให้ผู้ซื้อส่งสินค้ากลับให้ผู้ขาย และผู้ขายเป็นผู้ออกค่าขนส่ง
   2. สินค้าที่ผู้ซื้อได้รับไม่ตรงตามที่ลงประกาศอย่างมีสาระสำคัญ (เช่นสั่งซื้อกางเกงยีนส์ขาดแบบแฟชั่นตามในภาพที่ลงขาย แต่สิ่งที่ลูกค้าได้รับคือกางเกงยีนส์ปกติที่นำมากรีดให้ขาด)
   3. สินค้าเสียหาย อยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ เช่น สั่งซื้อมือถือใหม่แต่สิ่งที่ผู้ซื้อได้รับคือมือถือหน้าจอแตก
   4. สินค้าใช้งานไม่ได้
   5. ผู้ซื้อไม่ได้รับสินค้า
  • ผู้ซื้อไม่สามารถขอคืนเงิน ด้วยเหตุเปลี่ยนใจหรือไม่พึงพอใจ โดยที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของผู้ขาย เว้นแต่ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีการทำข้อตกลงกัน
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า สำหรับเปลี่ยนหรือส่งคืน ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของฝ่ายผู้ซื้อนั้น ให้ฝ่ายผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบ
  • ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า สำหรับเปลี่ยนหรือส่งคืน ในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดพลาดของฝ่ายผู้ขายนั้น (เช่นผู้ซื้อไม่พึงพอใจหรือเปลี่ยนใจ) ให้ผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับผิดชอบค่าขนส่ง หรือให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ขาย
 2. กรณีผลิตภัณฑ์ใดมีการยกเว้นการรับประกัน หรือเพิ่มระยะเวลารับประกันมากขึ้นจากเดิม ให้ผู้ขายระบุไว้ในข้อมูลสินค้า หรือนโยบายการรับประกันของสินค้าแต่ละตัว

หมายเหตุ:

 • ระยะเวลาคุ้มครองผู้ซื้อ นับจากวันที่ผู้ขายแจ้งส่งสินค้า ดังนี้
  1. กรณีผู้ขายส่งสินค้าแบบมีเลขติดตามพัสดุ ให้นับจากวันที่มีการรับพัสดุ และเพิ่มระยะเวลาตรวจสอบสินค้าอีก5วัน
  2. กรณีผู้ขายส่งสินค้าแบบไม่มีเลขติดตาม (หรือเลขติดตามที่แจ้งไว้ผิดพลาด หรือตรวจสอบไม่ได้) ให้นับระยะเวลาการจัดส่งสินค้า 7วัน และระยะเวลาการตรวจสอบสินค้าของผู้ซื้อ 5วัน รวมเป็น 12วัน

Product Refund Policy

0 - 5 0 %
 • ร้านค้าต้องแจ้งระยะเวลาการจัดส่งสินค้าไว้ให้เรียบร้อย เพื่อให้ผู้ซื้อได้ทราบว่าร้านค้าจะส่งของให้ภายในกี่วัน เช่นจัดส่งภายใน1วัน หรือภายใน3วัน, และร้านค้าควรจะสามารถประมาณการณ์ได้ว่าสินค้าจะถึงผู้ซื้อภายในกี่วัน โดยคำนวณจากระยะเวลาการจัดส่งของผู้ขาย บวกกับระยะเวลาส่งมอบของผู้ให้บริการขนส่ง เช่น ผู้ขายจะจัดส่งสินค้า A ภายใน1วัน โดยวิธี EMS 3วัน นั้นสามารถประมาณการณ์ได้ว่า สินค้าจะถึงผู้ซื้อได้ภายใน 4วัน
 • สำหรับระยะเวลาการส่งมอบนั้นให้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของผู้ให้บริการขนส่งสินค้า ซึ่งผู้ซื้อจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการแบบไหนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่แตกต่างกัน หรือผู้ขายอาจเป็นผู้กำหนดหรือสร้างข้อเสนอช่องทางให้ผู้ซื้อเลือกวิธีจัดส่ง ด้วยโปรโมชั่นทางการตลาดต่างๆของผู้ขายก็ได้
 • เว็บไซต์มีตัวเลือกสำหรับการคิดค่าจัดส่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ร้านค้าแล้ว
 • โปรดเลือกผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุที่ดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงมือผู้ซื้อภายในระยะเวลาประเมินไว้ ควรเลี่ยงการส่งสินค้าแบบที่ไม่มีเลขติดตามสินค้า เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง และการจัดส่งแบบไม่มีเลขติดตามสถานะสินค้านั้นจะทำให้ผู้ขายใช้ระยะเวลาการรับเงินค่าสินค้านานกว่า
 • กรณีผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ซื้อสามารถขอคืนเงินได้เต็มจำนวน

หมายเหตุ:

 • การจัดส่ง คือ การที่ผู้ขายจัดส่งสินค้าออกจากร้านค้าไปยังผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุ (ได้จัดส่งของออกจากร้านแล้ว), ระยะเวลาการจัดส่ง หมายถึง ระยะเวลาที่ร้านค้าเตรียมของจนถึงส่งของไปยังผู้ให้บริการขนส่ง
 • การส่งมอบ คือ สินค้าจากผู้ขายถึงมือผู้ซื้อ หรือมีการรับของที่ปลายทางตามที่อยู่ของผู้ซื้อ, ระยะเวลาส่งมอบ หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่สินค้าไปถึงผู้ให้บริการจัดส่งพัสดุจนถึงสินค้าถึงผู้ซื้อ
 • เวลาโดยประมาณที่ผู้ซื้อจะได้รับของ ทั้งหมดคำนวณจากช่วงเวลาในวันทำการ ตั้งแต่ ระยะเวลาที่ผู้ซื้อชำระเงิน จนถึง สินค้าถึงมือผู้ซื้อ
 • เว็บไซต์มีรายได้จากการช่วยโฆษณาสินค้าให้ร้านค้า เราทราบดีถึงสภาวเศรษฐกิจปัจจุบัน เราจึงให้อิสระร้านค้า/ผู้ขายในการเป็นผู้กำหนด ค่าคอมมิสชั่นที่ร้านค้าต้องการแบ่งให้เว็บไซต์เมื่อมีการขายสินค้าได้ เริ่มตั้งแต่ 1%เป็นต้นไป, ร้านค้าไม่จำเป็นต้องกังวลที่จะต้องไปเพิ่มราคาสินค้าให้สูงขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย, เราปรารถนาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ (หากสินค้าราคาเหมาะสมลูกค้าย่อมอยากซื้อ ร้านค้าก็ขายได้ เมื่อร้านมีกำไรก็แบ่งให้เว็บไซต์เพื่อให้ทำงานต่อไปได้ ระบบอยู่ได้ ทุกอย่างจะดำเนินการต่อไปได้)
 • กรณีร้านค้า/ผู้ขายทำเพื่อการกุศล ไม่หาผลกำไรใดๆ คุณสามารถแจ้งเว็บไซต์ได้ โดยไม่ต้องให้คอมมิสชั่นใดๆแก่เว็บไซต์ เราไม่ต้องการเพิ่มภาระแก่ร้านค้า.
 • คอมมิสชั่นที่ร้านค้า/ผู้ขาย กำหนดให้แก่เว็บไซต์นั้นจะถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เริ่มต้นการเปิดร้านค้า ในหน้าลงทะเบียนร้านค้า ซึ่งผู้ขายเป็นผู้ตั้งค่าเอง หากช่องคอมมิสชั่นปล่อยว่างไว้ร้านค้าจะถูกตั้งค่าแบ่งคอมมิสชั่นให้เว็บไซต์ในอัตรา 8%, ร้านค้าสามารถทำเรื่องขอเปลี่ยนแปลงคอมมิสชั่นได้ในแบบฟอร์ม “สนับสนุน-ช่วยเหลือ” ที่เมนูติดต่อ
 • เว็บไซต์จะโอนเงินให้ร้านค้า ภายใน24ชม. หลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้าแล้วและไม่มีการขอคืนเงิน แบ่งเป็นกรณีที่แตกต่างกันดังนี้
  1. ผู้ซื้อแจ้งให้เว็บไซต์ทราบว่าได้รับของแล้วและไม่ทำการขอคืนหรือเปลี่ยนแปลงใดๆต่อ, เว็บจะโอนเงินให้ร้านค้าภายใน 24ชม.
  2. ผู้ซื้อไม่แจ้งกลับให้เว็บไซต์ ทางเว็บจะโอนเงินให้ผู้ขาย หลังวันสิ้นสุดระยะคุ้มครองผู้ซื้อ ภายใน24ชม.

เนื่องด้วยเว็บไซต์มีผลิตภัณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมและใช้บริการอย่างเสรีนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ใช้หลายฝ่าย, จึงทำให้มีข้อกำหนดการใช้งานหลายหัวข้อ หลายประเด็น เพื่อให้ครอบคลุมและยุติธรรม ดังนั้นหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อขัดแย้งในรายละเอียดบางอย่างของการใช้งานใดๆก็ตาม ขอให้ผู้ใช้บริการโปรดทราบว่า

 • ข้อกำหนดทุกอย่าง เรามุ่งหวังให้เกิดความยุติธรรมกับทุกฝ่าย
 • หากมีข้อความขัดแย้งให้ถือเอาข้อกำหนดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานในสำนึกของความยุติธรรมกับทุกฝ่าย ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน. (ผู้ขายมาขายของเพื่อหวังมีกำไรจากการค้าขายดังนั้นผู้ขายจึงไม่ควรขาดทุนในเรื่องที่ไม่ใช่สาระของการค้าขายตามปกติ. ส่วนผู้ซื้อตัดสินใจจ่ายเงินซื้อของจะต้องได้ของที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการซื้อ ไม่ถูกหลอกลวง)
 • หากผู้ขายและผู้ซื้อตกลงกันเองไม่ได้, ให้ถือว่าคำตัดสินของเว็บไซต์ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากร้านค้าพบปัญหาการใช้งาน ให้แจ้งเราได้ที่แบบฟอร์ม “สนับสนุน-ช่วยเหลือ” ที่เมนูติดต่อ โดยเลือกประเภท “ปัญหา”
 • กรณีที่ร้านค้า/ผู้ขาย ต้องการเสนอแนะให้เว็บทำบางอย่างเพิ่มเติม สามารถแจ้งได้ที่แบบฟอร์ม “สนับสนุน-ช่วยเหลือ” ที่เมนูติดต่อ โดยลงในหมวด “แนะนำ”
 • เว็บไซต์ยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากร้านค้า/ผู้ขาย, ทุกความคิดเห็นต่างๆของคุณจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม